Kamis, 03 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School veb peji (vebpeji ga kuda rastaru) varald vaid veb mariyu veb braujars kosam saripoye patram. Oka veb braujar oka manitar leda mobail parikaranlo veb pejini pradarsistundi. Sadharananga veb peji ante emito kanipistundi, kani i padanni sadharananga kampyutar leda HTML lo polcadagina markap langvejlo vrayabadina kampyutar phailga sucin cavaccu. Veb pejini pradarsin cadaniki saili sitlu, skriptlu mariyu citralu vanti rasina veb peji kosam veb braujarlu vividha veb vanaru ansalanu samanvayam cestayi. Sadharana veb pejilu haipar linksnu kaligi untayi, ivi navigesan bar leda haiparlinkla dvara itara veb pejilaku link cese saidbar menunu kaligi untayi, ivi taracu linkluga sucin cabadatayi. Oka netvarklo, oka veb braujar oka rimot veb sarvar nundi oka veb pejini tirigi pondagaladu. Veb sarvar oka karporet intranet vanti vyaktigata netvarkki prapyatanu parimitam cestundi. Atuvanti abhyardhanalanu ceyadaniki veb braujar haipartekst transphar protokal (HTTP) nu upayogistundi.

Sthiramaina veb peji (konnisarlu phlat peji/ stesanari peji ani pilustaru) anedi oka veb puta. Veb aplikesan dvara utpannamayye dainamik veb putalaku virud'dhanga, viniyogadaruniki khaccitanga pampabadutundi. Tadanugunanga, sthiramaina veb peji anni sanskaranala nundi, oka veb sarvar yokka adhunika samardhyalaku sambandhin cina anni samacarala kosam oke samacaranni pradarsistundi, alanti sanskaranalu labhin ce dakyument yokka kantent-rakam leda bhasanu carcin cadam mariyu sarvarku ala kanphigar ceyabadutundi. Perihal Situs Web

Tidak ada komentar:

Posting Komentar